Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 juni 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.094 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.789 −50
  2.1 Fordringar på IMF 80.599 −24
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.191 −25
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.075 881
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.655 5.342
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.655 5.342
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 723.958 −973
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.276 −852
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.682 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −120
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.004 −1.558
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.859.529 998
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.629.978 1.121
  7.2 Övriga värdepapper 229.551 −122
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 256.426 −160
Summa tillgångar 4.690.441 4.480
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.234.079 2.911
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.043.521 28.992
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.441.147 52.602
  2.2 Inlåningsfacilitet 602.365 −23.618
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.390 2.244
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 337.076 −27.618
  5.1 Offentliga sektorn 210.395 −29.264
  5.2 Övriga skulder 126.681 1.647
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 235.080 262
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.160 622
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.845 136
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.845 136
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 251.291 −3.070
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.200 0
Summa skulder 4.690.441 4.480