Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. junij 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.094 −1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.789 −50
  2.1 Terjatve do MDS 80.599 −24
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.191 −25
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.075 881
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 23.655 5.342
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.655 5.342
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 723.958 −973
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.276 −852
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.682 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −120
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.004 −1.558
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.859.529 998
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.629.978 1.121
  7.2 Drugi vrednostni papirji 229.551 −122
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 256.426 −160
Skupaj sredstva 4.690.441 4.480
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.234.079 2.911
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.043.521 28.992
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.441.147 52.602
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 602.365 −23.618
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.390 2.244
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 337.076 −27.618
  5.1 Sektor država 210.395 −29.264
  5.2 Druge obveznosti 126.681 1.647
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 235.080 262
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.160 622
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.845 136
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.845 136
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 251.291 −3.070
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.200 0
Skupaj obveznosti 4.690.441 4.480