Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. júna 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 094 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 789 −50
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 599 −24
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 191 −25
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 075 881
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 655 5 342
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 23 655 5 342
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 723 958 −973
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 276 −852
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 682 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −120
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 004 −1 558
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 859 529 998
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 629 978 1 121
  7.2 Ostatné cenné papiere 229 551 −122
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 256 426 −160
Aktíva spolu 4 690 441 4 480
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 234 079 2 911
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 043 521 28 992
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 441 147 52 602
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 602 365 −23 618
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 9 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 390 2 244
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 337 076 −27 618
  5.1 Verejná správa 210 395 −29 264
  5.2 Ostatné záväzky 126 681 1 647
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 235 080 262
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 160 622
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 845 136
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 845 136
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 251 291 −3 070
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 0
Pasíva spolu 4 690 441 4 480