Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 czerwca 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.094 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.789 −50
  2.1 Należności od MFW 80.599 −24
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.191 −25
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.075 881
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.655 5.342
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.655 5.342
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 723.958 −973
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.276 −852
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.682 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −120
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.004 −1.558
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.859.529 998
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.629.978 1.121
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 229.551 −122
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 256.426 −160
Aktywa razem 4.690.441 4.480
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.234.079 2.911
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.043.521 28.992
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.441.147 52.602
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 602.365 −23.618
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.390 2.244
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 337.076 −27.618
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 210.395 −29.264
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.681 1.647
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 235.080 262
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.160 622
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.845 136
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.845 136
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 251.291 −3.070
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0
Pasywa razem 4.690.441 4.480