Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 juni 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.094 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.789 −50
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.599 −24
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 264.191 −25
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.075 881
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.655 5.342
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 23.655 5.342
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 723.958 −973
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.276 −852
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.682 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −120
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.004 −1.558
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.859.529 998
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.629.978 1.121
  7.2 Overige effecten 229.551 −122
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 256.426 −160
Totaal activa 4.690.441 4.480
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.234.079 2.911
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.043.521 28.992
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.441.147 52.602
  2.2 Depositofaciliteit 602.365 −23.618
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.390 2.244
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 337.076 −27.618
  5.1 Overheid 210.395 −29.264
  5.2 Overige verplichtingen 126.681 1.647
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 235.080 262
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.160 622
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.845 136
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.845 136
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 251.291 −3.070
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 0
Totaal passiva 4.690.441 4.480