Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.06.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 094 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 789 −50
  2.1 SVF debitoru parādi 80 599 −24
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 191 −25
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 075 881
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23 655 5 342
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23 655 5 342
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 723 958 −973
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 276 −852
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 682 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −120
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 004 −1 558
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 859 529 998
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 629 978 1 121
  7.2 Pārējie vērtspapīri 229 551 −122
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 256 426 −160
Kopā aktīvi 4 690 441 4 480
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 234 079 2 911
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 043 521 28 992
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 441 147 52 602
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 602 365 −23 618
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 390 2 244
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 337 076 −27 618
  5.1 Saistības pret valdību 210 395 −29 264
  5.2 Pārējās saistības 126 681 1 647
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 235 080 262
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 160 622
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 845 136
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 845 136
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 251 291 −3 070
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0
Kopā pasīvi 4 690 441 4 480