Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 06 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 094 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 789 −50
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 599 −24
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 191 −25
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 075 881
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 655 5 342
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 655 5 342
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 723 958 −973
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 276 −852
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 682 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −120
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 004 −1 558
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 859 529 998
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 629 978 1 121
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 229 551 −122
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 256 426 −160
Visas turtas 4 690 441 4 480
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 234 079 2 911
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 043 521 28 992
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 441 147 52 602
  2.2 Indėlių galimybė 602 365 −23 618
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 390 2 244
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 337 076 −27 618
  5.1 Valdžiai 210 395 −29 264
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 681 1 647
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 235 080 262
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 160 622
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 845 136
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 845 136
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 251 291 −3 070
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0
Visi įsipareigojimai 4 690 441 4 480