Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Ιουνίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 402.094 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 344.789 −50
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.599 −24
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.191 −25
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.075 881
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.655 5.342
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 23.655 5.342
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 723.958 −973
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 5.276 −852
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 718.682 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −120
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 36.004 −1.558
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.859.529 998
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.629.978 1.121
  7.2 Λοιποί τίτλοι 229.551 −122
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.910 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 256.426 −160
Σύνολο ενεργητικού 4.690.441 4.480
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.234.079 2.911
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.043.521 28.992
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.441.147 52.602
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 602.365 −23.618
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 9 9
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.390 2.244
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 337.076 −27.618
  5.1 Γενική κυβέρνηση 210.395 −29.264
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 126.681 1.647
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 235.080 262
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.160 622
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.845 136
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.845 136
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.459 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 251.291 −3.070
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 397.340 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.200 0
Σύνολο παθητικού 4.690.441 4.480