Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 юни 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 094 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 789 −50
  2.1 Вземания от МВФ 80 599 −24
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 191 −25
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 075 881
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 655 5 342
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 655 5 342
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 723 958 −973
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 276 −852
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 682 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −120
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 004 −1 558
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 859 529 998
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 629 978 1 121
  7.2 Други ценни книжа 229 551 −122
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 256 426 −160
Общо активи 4 690 441 4 480
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 234 079 2 911
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 043 521 28 992
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 441 147 52 602
  2.2 Депозитно улеснение 602 365 −23 618
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 390 2 244
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 337 076 −27 618
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 210 395 −29 264
  5.2 Други задължения 126 681 1 647
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 235 080 262
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 160 622
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 845 136
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 845 136
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 251 291 −3 070
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 200 0
Общо пасиви 4 690 441 4 480