Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

1 februari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.768 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 326.938 −1.001
  2.1 Fordringar på IMF 76.897 −86
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 250.041 −914
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.665 884
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.309 3.298
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.309 3.298
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 729.975 −475
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.574 −2
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.299 −538
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 102 65
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.477 −3.073
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.890.225 −8.899
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.644.529 −7.340
  7.2 Övriga värdepapper 245.696 −1.560
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 −50
9 Övriga tillgångar 255.253 −4.079
Summa tillgångar 4.695.505 −13.394
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.209.217 2.849
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.015.125 30.033
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.341.910 −2.885
  2.2 Inlåningsfacilitet 673.020 32.815
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 195 103
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.476 32
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 356.269 −48.061
  5.1 Offentliga sektorn 230.608 −51.125
  5.2 Övriga skulder 125.661 3.063
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 298.169 2.196
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.190 1.162
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.700 −1.433
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.700 −1.433
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 254.553 −172
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.239 0
Summa skulder 4.695.505 −13.394