Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. februar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.768 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.938 −1.001
  2.1 Terjatve do MDS 76.897 −86
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 250.041 −914
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 21.665 884
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.309 3.298
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.309 3.298
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 729.975 −475
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.574 −2
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.299 −538
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 102 65
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.477 −3.073
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.890.225 −8.899
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.644.529 −7.340
  7.2 Drugi vrednostni papirji 245.696 −1.560
8 Javni dolg v eurih 23.897 −50
9 Druga sredstva 255.253 −4.079
Skupaj sredstva 4.695.505 −13.394
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.209.217 2.849
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.015.125 30.033
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.341.910 −2.885
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 673.020 32.815
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 195 103
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.476 32
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 356.269 −48.061
  5.1 Sektor država 230.608 −51.125
  5.2 Druge obveznosti 125.661 3.063
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 298.169 2.196
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.190 1.162
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.700 −1.433
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.700 −1.433
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 254.553 −172
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.239 0
Skupaj obveznosti 4.695.505 −13.394