Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

1 lutego 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.768 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 326.938 −1.001
  2.1 Należności od MFW 76.897 −86
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 250.041 −914
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 21.665 884
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.309 3.298
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.309 3.298
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 729.975 −475
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.574 −2
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.299 −538
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 102 65
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.477 −3.073
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.890.225 −8.899
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.644.529 −7.340
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 245.696 −1.560
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 −50
9 Pozostałe aktywa 255.253 −4.079
Aktywa razem 4.695.505 −13.394
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.209.217 2.849
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.015.125 30.033
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.341.910 −2.885
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 673.020 32.815
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 195 103
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.476 32
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 356.269 −48.061
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 230.608 −51.125
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.661 3.063
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 298.169 2.196
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.190 1.162
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.700 −1.433
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.700 −1.433
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 254.553 −172
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.239 0
Pasywa razem 4.695.505 −13.394