Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

1 februari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.768 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326.938 −1.001
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.897 −86
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 250.041 −914
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.665 884
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.309 3.298
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 22.309 3.298
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 729.975 −475
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.574 −2
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.299 −538
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 102 65
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.477 −3.073
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.890.225 −8.899
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.644.529 −7.340
  7.2 Overige effecten 245.696 −1.560
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 −50
9 Overige activa 255.253 −4.079
Totaal activa 4.695.505 −13.394
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.209.217 2.849
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.015.125 30.033
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.341.910 −2.885
  2.2 Depositofaciliteit 673.020 32.815
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 195 103
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.476 32
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 356.269 −48.061
  5.1 Overheid 230.608 −51.125
  5.2 Overige verplichtingen 125.661 3.063
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 298.169 2.196
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.190 1.162
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.700 −1.433
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.700 −1.433
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 254.553 −172
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.239 0
Totaal passiva 4.695.505 −13.394