Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.02.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 768 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 938 −1 001
  2.1 SVF debitoru parādi 76 897 −86
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 250 041 −914
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21 665 884
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 309 3 298
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 309 3 298
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 729 975 −475
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 574 −2
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 299 −538
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 102 65
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 477 −3 073
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 890 225 −8 899
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 644 529 −7 340
  7.2 Pārējie vērtspapīri 245 696 −1 560
8 Valdības parāds euro 23 897 −50
9 Pārējie aktīvi 255 253 −4 079
Kopā aktīvi 4 695 505 −13 394
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 209 217 2 849
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 015 125 30 033
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 341 910 −2 885
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 673 020 32 815
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 195 103
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 476 32
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 356 269 −48 061
  5.1 Saistības pret valdību 230 608 −51 125
  5.2 Pārējās saistības 125 661 3 063
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 169 2 196
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 190 1 162
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 700 −1 433
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 700 −1 433
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 254 553 −172
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 239 0
Kopā pasīvi 4 695 505 −13 394