Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.02.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 768 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 938 −1 001
  2.1 SVF debitoru parādi 76 897 −86
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 250 041 −914
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21 665 884
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 309 3 298
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 309 3 298
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 729 975 −475
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 574 −2
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 299 −538
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 102 65
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 477 −3 073
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 890 225 −8 899
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 644 529 −7 340
  7.2 Pārējie vērtspapīri 245 696 −1 560
8 Valdības parāds euro 23 897 −50
9 Pārējie aktīvi 255 253 −4 079
Kopā aktīvi 4 695 505 −13 394
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 209 217 2 849
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 015 125 30 033
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 341 910 −2 885
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 673 020 32 815
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 195 103
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 476 32
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 356 269 −48 061
  5.1 Saistības pret valdību 230 608 −51 125
  5.2 Pārējās saistības 125 661 3 063
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 169 2 196
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 190 1 162
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 700 −1 433
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 700 −1 433
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 254 553 −172
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 239 0
Kopā pasīvi 4 695 505 −13 394