Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

1 февруари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 768 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 326 938 −1 001
  2.1 Вземания от МВФ 76 897 −86
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 250 041 −914
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 21 665 884
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 309 3 298
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 309 3 298
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 729 975 −475
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 574 −2
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 299 −538
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 102 65
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 477 −3 073
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 890 225 −8 899
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 644 529 −7 340
  7.2 Други ценни книжа 245 696 −1 560
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 −50
9 Други активи 255 253 −4 079
Общо активи 4 695 505 −13 394
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 209 217 2 849
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 015 125 30 033
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 341 910 −2 885
  2.2 Депозитно улеснение 673 020 32 815
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 195 103
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 476 32
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 356 269 −48 061
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 230 608 −51 125
  5.2 Други задължения 125 661 3 063
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 298 169 2 196
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 190 1 162
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 700 −1 433
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 700 −1 433
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 254 553 −172
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 239 0
Общо пасиви 4 695 505 −13 394