Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 oktober 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 355.453 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 318.665 −1.340
  2.1 Fordringar på IMF 73.793 −14
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.872 −1.327
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.410 −163
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.495 830
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.495 830
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 733.422 48
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.683 −177
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 725.490 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 248 224
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.761 −3.402
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.879.752 2.409
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.629.962 3.735
  7.2 Övriga värdepapper 249.790 −1.326
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.438 0
9 Övriga tillgångar 243.395 −1.868
Summa tillgångar 4.624.792 −3.487
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.195.402 1.389
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.997.093 −2.263
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.405.462 25.801
  2.2 Inlåningsfacilitet 591.525 −28.139
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 105 74
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.336 −1.781
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 412.808 −4.121
  5.1 Offentliga sektorn 288.239 −4.921
  5.2 Övriga skulder 124.568 800
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 263.436 7.805
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.465 26
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.081 −1.680
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.081 −1.680
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.036 0
10 Övriga skulder 231.441 −2.862
11 Värderegleringskonton 342.276 0
12 Kapital och reserver 104.419 0
Summa skulder 4.624.792 −3.487