Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. oktober 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 355.453 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 318.665 −1.340
  2.1 Terjatve do MDS 73.793 −14
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.872 −1.327
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.410 −163
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.495 830
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.495 830
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 733.422 48
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.683 −177
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 725.490 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 248 224
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.761 −3.402
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.879.752 2.409
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.629.962 3.735
  7.2 Drugi vrednostni papirji 249.790 −1.326
8 Javni dolg v eurih 24.438 0
9 Druga sredstva 243.395 −1.868
Skupaj sredstva 4.624.792 −3.487
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.195.402 1.389
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.997.093 −2.263
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.405.462 25.801
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 591.525 −28.139
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 105 74
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.336 −1.781
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 412.808 −4.121
  5.1 Sektor država 288.239 −4.921
  5.2 Druge obveznosti 124.568 800
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 263.436 7.805
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.465 26
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.081 −1.680
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.081 −1.680
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.036 0
10 Druge obveznosti 231.441 −2.862
11 Računi prevrednotenja 342.276 0
12 Kapital in rezerve 104.419 0
Skupaj obveznosti 4.624.792 −3.487