Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. októbra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 355 453 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 318 665 −1 340
  2.1 Pohľadávky voči MMF 73 793 −14
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 872 −1 327
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 410 −163
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 495 830
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 495 830
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 733 422 48
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 683 −177
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 725 490 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 248 224
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 761 −3 402
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 879 752 2 409
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 629 962 3 735
  7.2 Ostatné cenné papiere 249 790 −1 326
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 438 0
9 Ostatné aktíva 243 395 −1 868
Aktíva spolu 4 624 792 −3 487
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 195 402 1 389
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 997 093 −2 263
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 405 462 25 801
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 591 525 −28 139
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 105 74
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 336 −1 781
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 412 808 −4 121
  5.1 Verejná správa 288 239 −4 921
  5.2 Ostatné záväzky 124 568 800
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 263 436 7 805
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 465 26
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 081 −1 680
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 081 −1 680
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 036 0
10 Ostatné záväzky 231 441 −2 862
11 Účty precenenia 342 276 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 419 0
Pasíva spolu 4 624 792 −3 487