Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 października 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 355.453 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 318.665 −1.340
  2.1 Należności od MFW 73.793 −14
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.872 −1.327
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.410 −163
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.495 830
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.495 830
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 733.422 48
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.683 −177
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 725.490 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 248 224
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.761 −3.402
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.879.752 2.409
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.629.962 3.735
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 249.790 −1.326
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.438 0
9 Pozostałe aktywa 243.395 −1.868
Aktywa razem 4.624.792 −3.487
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.195.402 1.389
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.997.093 −2.263
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.405.462 25.801
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 591.525 −28.139
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 105 74
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.336 −1.781
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 412.808 −4.121
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 288.239 −4.921
  5.2 Pozostałe zobowiązania 124.568 800
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 263.436 7.805
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.465 26
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.081 −1.680
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.081 −1.680
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.036 0
10 Pozostałe pasywa 231.441 −2.862
11 Różnice z wyceny 342.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.419 0
Pasywa razem 4.624.792 −3.487