Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 oktober 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 355.453 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 318.665 −1.340
  2.1 Vorderingen op het IMF 73.793 −14
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 244.872 −1.327
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.410 −163
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.495 830
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.495 830
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 733.422 48
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.683 −177
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 725.490 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 248 224
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.761 −3.402
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.879.752 2.409
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.629.962 3.735
  7.2 Overige effecten 249.790 −1.326
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.438 0
9 Overige activa 243.395 −1.868
Totaal activa 4.624.792 −3.487
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.195.402 1.389
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.997.093 −2.263
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.405.462 25.801
  2.2 Depositofaciliteit 591.525 −28.139
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 105 74
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.336 −1.781
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 412.808 −4.121
  5.1 Overheid 288.239 −4.921
  5.2 Overige verplichtingen 124.568 800
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 263.436 7.805
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.465 26
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.081 −1.680
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.081 −1.680
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.036 0
10 Overige passiva 231.441 −2.862
11 Herwaarderingsrekeningen 342.276 0
12 Kapitaal en reserves 104.419 0
Totaal passiva 4.624.792 −3.487