Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.10.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 355 453 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 318 665 −1 340
  2.1 SVF debitoru parādi 73 793 −14
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 872 −1 327
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 410 −163
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 495 830
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 495 830
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 733 422 48
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 683 −177
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 725 490 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 248 224
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 761 −3 402
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 879 752 2 409
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 629 962 3 735
  7.2 Pārējie vērtspapīri 249 790 −1 326
8 Valdības parāds euro 24 438 0
9 Pārējie aktīvi 243 395 −1 868
Kopā aktīvi 4 624 792 −3 487
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 195 402 1 389
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 997 093 −2 263
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 405 462 25 801
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 591 525 −28 139
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 105 74
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 336 −1 781
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 412 808 −4 121
  5.1 Saistības pret valdību 288 239 −4 921
  5.2 Pārējās saistības 124 568 800
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 263 436 7 805
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 465 26
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 081 −1 680
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 081 −1 680
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 036 0
10 Pārējās saistības 231 441 −2 862
11 Pārvērtēšanas konti 342 276 0
12 Kapitāls un rezerves 104 419 0
Kopā pasīvi 4 624 792 −3 487