Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 10 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 355 453 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 318 665 −1 340
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 793 −14
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 872 −1 327
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 410 −163
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 495 830
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 495 830
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 733 422 48
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 683 −177
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 725 490 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 248 224
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 761 −3 402
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 879 752 2 409
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 629 962 3 735
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 249 790 −1 326
8 Valdžios skola eurais 24 438 0
9 Kitas turtas 243 395 −1 868
Visas turtas 4 624 792 −3 487
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 195 402 1 389
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 997 093 −2 263
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 405 462 25 801
  2.2 Indėlių galimybė 591 525 −28 139
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 105 74
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 336 −1 781
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 412 808 −4 121
  5.1 Valdžiai 288 239 −4 921
  5.2 Kiti įsipareigojimai 124 568 800
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 263 436 7 805
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 465 26
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 081 −1 680
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 081 −1 680
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 036 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 441 −2 862
11 Perkainojimo sąskaitos 342 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 419 0
Visi įsipareigojimai 4 624 792 −3 487