Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

26 Οκτωβρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 355.453 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 318.665 −1.340
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.793 −14
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 244.872 −1.327
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 19.410 −163
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.495 830
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.495 830
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 733.422 48
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 7.683 −177
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 725.490 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 248 224
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.761 −3.402
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.879.752 2.409
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.629.962 3.735
  7.2 Λοιποί τίτλοι 249.790 −1.326
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.438 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.395 −1.868
Σύνολο ενεργητικού 4.624.792 −3.487
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.195.402 1.389
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.997.093 −2.263
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.405.462 25.801
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 591.525 −28.139
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 105 74
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.336 −1.781
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 412.808 −4.121
  5.1 Γενική κυβέρνηση 288.239 −4.921
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 124.568 800
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 263.436 7.805
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.465 26
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.081 −1.680
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.081 −1.680
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.036 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 231.441 −2.862
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 342.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.419 0
Σύνολο παθητικού 4.624.792 −3.487