Eurosystemets konsoliderede balance

26. oktober 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 355.453 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 318.665 −1.340
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.793 −14
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.872 −1.327
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.410 −163
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.495 830
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.495 830
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 733.422 48
  5.1 Primære markedsoperationer 7.683 −177
  5.2 Langfristede markedsoperationer 725.490 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 248 224
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.761 −3.402
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.879.752 2.409
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.629.962 3.735
  7.2 Andre værdipapirer 249.790 −1.326
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.438 0
9 Andre aktiver 243.395 −1.868
Aktiver i alt 4.624.792 −3.487
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.195.402 1.389
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.997.093 −2.263
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.405.462 25.801
  2.2 Indlånsfacilitet 591.525 −28.139
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 105 74
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.336 −1.781
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 412.808 −4.121
  5.1 Offentlig forvaltning og service 288.239 −4.921
  5.2 Andre forpligtelser 124.568 800
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 263.436 7.805
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.465 26
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.081 −1.680
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.081 −1.680
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.036 0
10 Andre forpligtelser 231.441 −2.862
11 Revalueringskonti 342.276 0
12 Kapital og reserver 104.419 0
Passiver i alt 4.624.792 −3.487