Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. října 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 355 453 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 318 665 −1 340
  2.1 Pohledávky za MMF 73 793 −14
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 872 −1 327
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 410 −163
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 495 830
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 495 830
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 733 422 48
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 683 −177
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 725 490 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 248 224
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 761 −3 402
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 879 752 2 409
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 629 962 3 735
  7.2 Ostatní cenné papíry 249 790 −1 326
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 438 0
9 Ostatní aktiva 243 395 −1 868
Aktiva celkem 4 624 792 −3 487
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 195 402 1 389
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 997 093 −2 263
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 405 462 25 801
  2.2 Vkladová facilita 591 525 −28 139
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 105 74
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 336 −1 781
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 412 808 −4 121
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 288 239 −4 921
  5.2 Ostatní závazky 124 568 800
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 263 436 7 805
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 465 26
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 081 −1 680
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 081 −1 680
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 036 0
10 Ostatní závazky 231 441 −2 862
11 Účty přecenění 342 276 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 419 0
Pasiva celkem 4 624 792 −3 487