Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 октомври 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 355 453 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 318 665 −1 340
  2.1 Вземания от МВФ 73 793 −14
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 244 872 −1 327
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 410 −163
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 495 830
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 495 830
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 733 422 48
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 683 −177
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 725 490 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 248 224
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 761 −3 402
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 879 752 2 409
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 629 962 3 735
  7.2 Други ценни книжа 249 790 −1 326
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 438 0
9 Други активи 243 395 −1 868
Общо активи 4 624 792 −3 487
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 195 402 1 389
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 997 093 −2 263
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 405 462 25 801
  2.2 Депозитно улеснение 591 525 −28 139
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 105 74
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 336 −1 781
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 412 808 −4 121
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 288 239 −4 921
  5.2 Други задължения 124 568 800
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 263 436 7 805
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 465 26
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 081 −1 680
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 081 −1 680
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 036 0
10 Други задължения 231 441 −2 862
11 Сметки за преоценка 342 276 0
12 Капитал и резерви 104 419 0
Общо пасиви 4 624 792 −3 487