Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. marcu 2017

14. marca 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. marca 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 1,5 mld. EUR na 281,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. marca 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 309,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,3 mld. EUR na 1 113,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 2,1 mld. EUR na 142,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 24,9 mld. EUR na 52,6 mld. EUR. V stredu 8. marca 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 25,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 23,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 525,5 mld. EUR (v porovnaní s 501,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,3 mld. EUR na 1 844,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 10. marcu 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 10,7 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 213,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,8 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 70,4 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 419,4 mld. EUR +15,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zostal po uskutočnení všetkých transakcií v podstate nezmenený na úrovni 966,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 325 335 1 486
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 782 −17
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 247 553 1 503
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 638 516
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 686 283
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 686 283
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 578 139 −1 155
  5.1 Hlavné refinančné operácie 23 880 −1 373
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 553 809 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 450 218
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 82 666 −812
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 153 799 17 304
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 844 165 18 304
  7.2 Ostatné cenné papiere 309 634 −1 000
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 237 121 1 892
Aktíva spolu 3 839 855 19 514
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 113 760 275
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 491 895 23 758
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 966 322 1
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 525 530 23 748
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 42 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 353 3 886
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 257 094 2 643
  5.1 Verejná správa 142 513 2 076
  5.2 Ostatné záväzky 114 581 566
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 156 986 −11 453
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 977 −1 703
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 789 2 202
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 789 2 202
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 231 721 −94
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 600 0
Pasíva spolu 3 839 855 19 514

Kontakt pre médiá