Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 10. martā

2017. gada 14. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 10. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 281.9 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 9. martā Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.9 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 309.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 1 113.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 142.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 52.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 8. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 25.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 23.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 525.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 501.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.3 mljrd. euro (līdz 1 844.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 10. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.7 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 213.8 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.8 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 70.4 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 419.4 mljrd. euro +15.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (966.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 325 335 1 486
  2.1 SVF debitoru parādi 77 782 −17
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 247 553 1 503
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 638 516
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 686 283
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 686 283
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 578 139 −1 155
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 23 880 −1 373
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 553 809 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 450 218
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 82 666 −812
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 153 799 17 304
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 844 165 18 304
  7.2 Pārējie vērtspapīri 309 634 −1 000
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 237 121 1 892
Kopā aktīvi 3 839 855 19 514
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 113 760 275
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 491 895 23 758
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 966 322 1
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 525 530 23 748
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 42 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15 353 3 886
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 257 094 2 643
  5.1 Saistības pret valdību 142 513 2 076
  5.2 Pārējās saistības 114 581 566
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156 986 −11 453
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 977 −1 703
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 789 2 202
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 789 2 202
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 231 721 −94
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 600 0
Kopā pasīvi 3 839 855 19 514

Kontaktinformācija presei