Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. märts 2017

14. märts 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. märtsil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,5 miljardi euro võrra 281,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. märts 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 309,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 1113,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,1 miljardi euro võrra 142,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24,9 miljardi euro võrra 52,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. märtsil 2017 möödus 25,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 23,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 525,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 501,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,3 miljardi euro võrra 1844,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 10. märts 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 10,7 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,6 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 213,8 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,8 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 70,4 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1419,4 miljardit eurot +15,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel püsisid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) peaaegu muutumatuna 966,3 miljardi euro tasemel.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 325 335 1 486
  2.1 Nõuded RVFle 77 782 −17
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 247 553 1 503
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 638 516
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 686 283
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 686 283
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 578 139 −1 155
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 23 880 −1 373
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 553 809 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 450 218
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 82 666 −812
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 153 799 17 304
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 844 165 18 304
  7.2 Muud väärtpaberid 309 634 −1 000
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 237 121 1 892
Varad kokku 3 839 855 19 514
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 113 760 275
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 491 895 23 758
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 966 322 1
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 525 530 23 748
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 42 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 15 353 3 886
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 257 094 2 643
  5.1 Valitsussektor 142 513 2 076
  5.2 Muud kohustused 114 581 566
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 156 986 −11 453
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 977 −1 703
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 789 2 202
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 789 2 202
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 231 721 −94
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 600 0
Kohustused kokku 3 839 855 19 514

Kontaktandmed