Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. marts 2017

14. marts 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. marts 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,5 mia. euro til 281,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. marts 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,9 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1 mia. euro til 309,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 1.113,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,1 mia. euro til 142,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24,9 mia. euro til 52,6 mia. euro. Onsdag den 8. marts 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 25,3 mia. euro, og en ny på 23,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 525,5 mia. euro (mod 501,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,3 mia. euro til 1.844,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 10. marts 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 10,7 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 213,8 mia. euro +0,8 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,8 mia. euro +0,3 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 70,4 mia. euro +2,1 mia. euro -
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.419,4 mia. euro +15,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner var kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) stort set uændret og udgjorde 966,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 325.335 1.486
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.782 −17
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 247.553 1.503
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.638 516
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.686 283
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.686 283
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 578.139 −1.155
  5.1 Primære markedsoperationer 23.880 −1.373
  5.2 Langfristede markedsoperationer 553.809 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 450 218
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 82.666 −812
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.153.799 17.304
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.844.165 18.304
  7.2 Andre værdipapirer 309.634 −1.000
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 237.121 1.892
Aktiver i alt 3.839.855 19.514
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.113.760 275
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.491.895 23.758
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 966.322 1
  2.2 Indlånsfacilitet 525.530 23.748
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 42 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 15.353 3.886
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 257.094 2.643
  5.1 Offentlig forvaltning og service 142.513 2.076
  5.2 Andre forpligtelser 114.581 566
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 156.986 −11.453
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.977 −1.703
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.789 2.202
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.789 2.202
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 231.721 −94
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.600 0
Passiver i alt 3.839.855 19.514

Medie- og pressehenvendelser