Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 mars 2017

7 mars 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 mars 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 280,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 mars 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,9 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 310,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 1 113,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 37 miljarder EUR till 140,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 29,8 miljarder EUR till 77,5 miljarder EUR. Onsdagen den 1 mars 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 30,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 25,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 501,8 miljarder EUR (jämfört med 477,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,8 miljarder EUR till 1 825,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 3 mars 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 10,9 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,6 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 213,1 miljarder EUR +1,1 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,6 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 68,3 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 403,9 miljarder EUR +16,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9 miljarder EUR till 966,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.849 −599
  2.1 Fordringar på IMF 77.799 1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 246.050 −600
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.122 −1.491
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.403 299
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.403 299
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 579.294 −5.448
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 25.253 −5.577
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 553.809 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 232 129
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 83.478 2.381
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.136.495 16.905
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.825.861 18.796
  7.2 Andra värdepapper 310.635 −1.892
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 235.229 51
Summa tillgångar 3.820.341 12.098
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.113.485 2.727
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.468.137 33.338
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 966.321 8.969
  2.2 Inlåningsfacilitet 501.782 24.368
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 11.466 1.447
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 254.452 −35.297
  5.1 Offentliga sektorn 140.436 −37.030
  5.2 Övriga skulder 114.015 1.733
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 168.439 8.554
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.680 −1.806
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.587 −456
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.587 −456
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 231.814 3.586
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.600 6
Summa skulder 3.820.341 12.098

Kontakt för media