Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. marca 2017

7. marec 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. marca 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 280,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. marec 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,9 mrd USD 0,5 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 310,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,7 milijarde EUR na 1.113,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 37 milijard EUR na 140,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 29,8 milijarde EUR na 77,5 milijarde EUR. V sredo, 1. marca 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 30,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 25,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 501,8 milijarde EUR (v primerjavi s 477,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,8 milijarde EUR na 1.825,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 3. marca 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 10,9 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,6 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 213,1 milijarde EUR +1,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,6 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 68,3 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.403,9 milijarde EUR +16,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9 milijard EUR na 966,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.849 −599
  2.1 Terjatve do MDS 77.799 1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 246.050 −600
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.122 −1.491
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.403 299
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.403 299
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 579.294 −5.448
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 25.253 −5.577
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 553.809 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 232 129
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 83.478 2.381
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.136.495 16.905
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.825.861 18.796
  7.2 Drugi vrednostni papirji 310.635 −1.892
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 235.229 51
Skupaj sredstva 3.820.341 12.098
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.113.485 2.727
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.468.137 33.338
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 966.321 8.969
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 501.782 24.368
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.466 1.447
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 254.452 −35.297
  5.1 Sektor država 140.436 −37.030
  5.2 Druge obveznosti 114.015 1.733
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 168.439 8.554
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.680 −1.806
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.587 −456
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.587 −456
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 231.814 3.586
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.600 6
Skupaj obveznosti 3.820.341 12.098

Stiki za medije