Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 3. martā

2017. gada 7. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 3. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 280.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 2. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.9 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 310.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 1 113.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 37 mljrd. euro (līdz 140.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 29.8 mljrd. euro (līdz 77.5 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 1. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 30.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 25.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 501.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 477.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.8 mljrd. euro (līdz 1 825.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 3. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.9 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.6 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 213.1 mljrd. euro +1.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.6 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 68.3 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 403.9 mljrd. euro +16.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9 mljrd. euro (līdz 966.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 849 −599
  2.1 SVF debitoru parādi 77 799 1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 246 050 −600
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 122 −1 491
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 403 299
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 403 299
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 579 294 −5 448
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 25 253 −5 577
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 553 809 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 232 129
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 83 478 2 381
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 136 495 16 905
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 825 861 18 796
  7.2 Pārējie vērtspapīri 310 635 −1 892
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 235 229 51
Kopā aktīvi 3 820 341 12 098
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 113 485 2 727
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 468 137 33 338
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 966 321 8 969
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 501 782 24 368
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11 466 1 447
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 254 452 −35 297
  5.1 Saistības pret valdību 140 436 −37 030
  5.2 Pārējās saistības 114 015 1 733
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 168 439 8 554
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 680 −1 806
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 587 −456
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 587 −456
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 231 814 3 586
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 600 6
Kopā pasīvi 3 820 341 12 098

Kontaktinformācija presei