Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. ožujka 2017.

7. ožujka 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. ožujka 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 280,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
2. ožujka 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,9 mlrd. USD 0,5 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,9 mlrd. EUR na 310,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,7 mlrd. EUR na 1.113,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 37 mlrd. EUR na 140,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 29,8 mlrd. EUR na 77,5 mlrd. EUR. U srijedu, 1. ožujka 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 30,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 25,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 501,8 mlrd. EUR (u odnosu na 477,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,8 mlrd. EUR na 1.825,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 3. ožujka 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 10,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,6 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 213,1 mlrd. EUR +1,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,6 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 68,3 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.403,9 mlrd. EUR +16,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 9 mlrd. EUR na 966,3 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 849 −599
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 799 1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 246 050 −600
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 122 −1 491
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 403 299
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 403 299
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 579 294 −5 448
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 25 253 −5 577
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 553 809 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 232 129
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 83 478 2 381
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 136 495 16 905
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 825 861 18 796
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 310 635 −1 892
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 235 229 51
Ukupno imovina 3 820 341 12 098
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 113 485 2 727
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 468 137 33 338
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 966 321 8 969
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 501 782 24 368
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 11 466 1 447
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 254 452 −35 297
  5.1 Opća država 140 436 −37 030
  5.2 Ostale obveze 114 015 1 733
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 168 439 8 554
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 680 −1 806
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 587 −456
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 587 −456
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 231 814 3 586
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 600 6
Ukupno obveze 3 820 341 12 098

Kontaktni podatci za medije