Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.3.2017

7.3.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.3.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 280,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.3.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 310,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 1 113,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 37 miljardilla eurolla 140,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 29,8 miljardilla eurolla 77,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.3.2017 erääntyi 30,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 25,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 501,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 477,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,8 miljardilla eurolla 1 825,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 3.3.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,9 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,6 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 213,1 miljardia euroa +1,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,6 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 68,3 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 403,9 miljardia euroa +16,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9 miljardilla eurolla 966,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 849 −599
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 799 1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 246 050 −600
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 122 −1 491
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 403 299
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 403 299
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 579 294 −5 448
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 25 253 −5 577
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 553 809 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 232 129
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 83 478 2 381
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 136 495 16 905
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 825 861 18 796
  7.2 Muut arvopaperit 310 635 −1 892
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 235 229 51
Vastaavaa yhteensä 3 820 341 12 098
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 113 485 2 727
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 468 137 33 338
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 966 321 8 969
  2.2 Talletusmahdollisuus 501 782 24 368
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 11 466 1 447
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 254 452 −35 297
  5.1 Julkisyhteisöt 140 436 −37 030
  5.2 Muut 114 015 1 733
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 168 439 8 554
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 680 −1 806
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 587 −456
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 587 −456
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 231 814 3 586
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 600 6
Vastattavaa yhteensä 3 820 341 12 098

Yhteyshenkilöt