Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 februarie 2017

21 februarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 februarie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la 279,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
16 februarie 2017 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,2 miliarde USD 0,1 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 313,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au restrâns cu 0,9 miliarde EUR, până la 1 110,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o creștere de 41,4 miliarde EUR, până la 185,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 25,2 miliarde EUR, până la 114,1 miliarde EUR. Miercuri, 15 februarie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 29,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 28 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,6 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 469 de miliarde EUR (față de 495,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,2 miliarde EUR, până la 1 787,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 17 februarie 2017 Variație săptămânală – achiziții Variație săptămânală – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,0 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,6 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 211,3 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -0,5 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,3 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 65,0 miliarde EUR +2,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 371,4 miliarde EUR +17,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 99,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 1,7 miliarde EUR, până la 953,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 382 061 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 324 735 1 568
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 799 −619
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 246 936 2 187
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 660 −1 711
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 024 155
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 024 155
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 583 124 −1 559
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 28 007 −1 592
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 554 494 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 623 33
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 80 972 −465
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 101 761 17 825
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 787 932 19 218
  7.2 Alte titluri 313 829 −1 393
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 410 0
9 Alte active 235 146 1 138
Total active 3 787 893 16 950
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 110 054 −869
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 422 631 −28 436
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 953 558 −1 712
  2.2 Facilitatea de depozit 469 039 −26 723
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 457 931
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 293 930 41 963
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 185 612 41 429
  5.2 Alte angajamente 108 318 535
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 147 738 2 914
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 8 626 174
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 173 234
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 173 234
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0
10 Alte pasive 229 591 39
11 Conturi de reevaluare 394 418 0
12 Capital și rezerve 100 013 0
Total pasive 3 787 893 16 950

Contacte media