Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 lutego 2017 roku

21 lutego 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17.02.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld EUR, do 279,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16.02.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,2 mld USD 0,1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,4 mld EUR, do 313,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld EUR, do 1110,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 41,4 mld EUR, do 185,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 25,2 mld EUR, do 114,1 mld EUR. W środę 15.02.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 29,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 28 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,6 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 469 mld EUR (wobec 495,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,2 mld EUR, do 1787,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 17.02.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,6 mld EUR -0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 211,3 mld EUR +0,8 mld EUR -0,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,3 mld EUR +0,0 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 65,0 mld EUR +2,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1371,4 mld EUR +17,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,7 mld EUR, do 953,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 324.735 1.568
  2.1 Należności od MFW 77.799 −619
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 246.936 2.187
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.660 −1.711
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.024 155
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.024 155
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 583.124 −1.559
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 28.007 −1.592
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 554.494 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 623 33
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 80.972 −465
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.101.761 17.825
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.787.932 19.218
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 313.829 −1.393
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 235.146 1.138
Aktywa razem 3.787.893 16.950
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.110.054 −869
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.422.631 −28.436
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 953.558 −1.712
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 469.039 −26.723
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.457 931
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 293.930 41.963
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 185.612 41.429
  5.2 Pozostałe zobowiązania 108.318 535
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 147.738 2.914
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.626 174
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.173 234
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.173 234
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 229.591 39
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.013 0
Pasywa razem 3.787.893 16.950

Kontakt z mediami