De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 februari 2017

21 februari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 februari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 279,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 februari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,2 miljard USD 0,1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,4 miljard naar EUR 313,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.110,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 41,4 miljard naar EUR 185,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 25,2 miljard naar EUR 114,1 miljard. Op woensdag 15 februari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 29,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 28 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,6 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 469 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 495,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,2 miljard naar EUR 1.787,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 17 februari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,0 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,6 miljard - -EUR 0,3 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 211,3 miljard +EUR 0,8 miljard -EUR 0,5 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,3 miljard +EUR 0,0 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 65,0 miljard +EUR 2,0 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.371,4 miljard +EUR 17,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,7 miljard naar EUR 953,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 324.735 1.568
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.799 −619
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 246.936 2.187
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.660 −1.711
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.024 155
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.024 155
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 583.124 −1.559
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 28.007 −1.592
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 554.494 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 623 33
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 80.972 −465
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.101.761 17.825
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.787.932 19.218
  7.2 Overige waardepapieren 313.829 −1.393
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 235.146 1.138
Totaal activa 3.787.893 16.950
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.110.054 −869
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.422.631 −28.436
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 953.558 −1.712
  2.2 Depositofaciliteit 469.039 −26.723
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.457 931
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 293.930 41.963
  5.1 Overheid 185.612 41.429
  5.2 Overige verplichtingen 108.318 535
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 147.738 2.914
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.626 174
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.173 234
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.173 234
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 229.591 39
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.013 0
Totaal passiva 3.787.893 16.950

Contactpersonen voor de media