Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.2.2017

21.2.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.2.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 279,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.2.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,4 miljardilla eurolla 313,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,9 miljardilla eurolla 1 110,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 41,4 miljardilla eurolla 185,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 25,2 miljardilla eurolla 114,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.2.2017 erääntyi 29,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 28 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (eli pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 469 miljardia euroa (edellisellä viikolla 495,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,2 miljardilla eurolla 1 787,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 17.2.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,0 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,6 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 211,3 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -0,5 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,3 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 65,0 miljardia euroa +2,0 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 371,4 miljardia euroa +17,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1,7 miljardilla eurolla 953,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 324 735 1 568
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 799 −619
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 246 936 2 187
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 660 −1 711
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 024 155
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 024 155
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 583 124 −1 559
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 28 007 −1 592
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 554 494 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 623 33
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 80 972 −465
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 101 761 17 825
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 787 932 19 218
  7.2 Muut arvopaperit 313 829 −1 393
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 235 146 1 138
Vastaavaa yhteensä 3 787 893 16 950
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 110 054 −869
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 422 631 −28 436
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 953 558 −1 712
  2.2 Talletusmahdollisuus 469 039 −26 723
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 457 931
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 293 930 41 963
  5.1 Julkisyhteisöt 185 612 41 429
  5.2 Muut 108 318 535
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 147 738 2 914
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 626 174
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 173 234
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 173 234
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 229 591 39
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 013 0
Vastattavaa yhteensä 3 787 893 16 950

Yhteyshenkilöt