Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. únoru 2017

21. února 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. února 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 279,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. února 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,4 mld. EUR na 313,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 1 110,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 41,4 mld. EUR na 185,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 25,2 mld. EUR na 114,1 mld. EUR. Ve středu 15. února 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 29,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 28 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny na úrovni 0,6 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 469 mld. EUR (oproti 495,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,2 mld. EUR na 1 787,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 17. únoru 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 211,3 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 65,0 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 371,4 mld. EUR +17,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,7 mld. EUR na 953,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 324 735 1 568
  2.1 Pohledávky za MMF 77 799 −619
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 246 936 2 187
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 660 −1 711
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 024 155
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 024 155
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 583 124 −1 559
  5.1 Hlavní refinanční operace 28 007 −1 592
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 554 494 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 623 33
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 80 972 −465
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 101 761 17 825
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 787 932 19 218
  7.2 Ostatní cenné papíry 313 829 −1 393
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 235 146 1 138
Aktiva celkem 3 787 893 16 950
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 110 054 −869
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 422 631 −28 436
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 953 558 −1 712
  2.2 Vkladová facilita 469 039 −26 723
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 457 931
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 293 930 41 963
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 185 612 41 429
  5.2 Ostatní závazky 108 318 535
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 147 738 2 914
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 626 174
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 173 234
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 173 234
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 229 591 39
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 013 0
Pasiva celkem 3 787 893 16 950

Kontakty pro média