Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 lutego 2017 roku

14 lutego 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10.02.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 279,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9.02.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,2 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 315,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld EUR, do 1110,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,7 mld EUR, do 144,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 23,2 mld EUR, do 88,9 mld EUR. W środę 8.02.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 31,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 29,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 495,8 mld EUR (wobec 474,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,1 mld EUR, do 1768,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 10.02.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,0 mld EUR -0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 211,0 mld EUR +1,7 mld EUR -0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,3 mld EUR +0,1 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 62,9 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1354,2 mld EUR +16,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 8,6 mld EUR, do 955,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.167 −272
  2.1 Należności od MFW 78.418 −235
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.749 −37
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.371 1.692
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.868 −913
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.868 −913
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 584.683 −1.627
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 29.599 −2.046
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 554.494 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 590 419
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 81.437 1.781
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.083.937 19.921
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.768.715 20.070
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 315.222 −149
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 234.008 862
Aktywa razem 3.770.942 21.443
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.110.923 −440
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.451.066 12.954
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 955.270 −8.589
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 495.763 21.554
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.526 −1.449
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 251.966 14.459
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 144.183 13.653
  5.2 Pozostałe zobowiązania 107.783 806
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 144.824 −6.687
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.452 −726
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.939 2.553
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.939 2.553
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 229.552 859
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.014 −78
Pasywa razem 3.770.942 21.443

Kontakt z mediami