Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 10. februārī

2017. gada 14. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 10. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 279.9 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 9. februārī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.2 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 315.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 1 110.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.7 mljrd. euro (līdz 144.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 23.2 mljrd. euro (līdz 88.9 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 8. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 31.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 29.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 495.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 474.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.1 mljrd. euro (līdz 1 768.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 10. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.0 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 211.0 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.3 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 62.9 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 354.2 mljrd. euro +16.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.6 mljrd. euro (līdz 955.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 167 −272
  2.1 SVF debitoru parādi 78 418 −235
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 749 −37
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 371 1 692
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 868 −913
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 868 −913
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 584 683 −1 627
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 29 599 −2 046
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 554 494 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 590 419
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 81 437 1 781
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 083 937 19 921
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 768 715 20 070
  7.2 Pārējie vērtspapīri 315 222 −149
8 Valdības parāds euro 26 410 0
9 Pārējie aktīvi 234 008 862
Kopā aktīvi 3 770 942 21 443
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 110 923 −440
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 451 066 12 954
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 955 270 −8 589
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 495 763 21 554
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8 526 −1 449
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 251 966 14 459
  5.1 Saistības pret valdību 144 183 13 653
  5.2 Pārējās saistības 107 783 806
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144 824 −6 687
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 452 −726
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 939 2 553
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 939 2 553
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 229 552 859
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 014 −78
Kopā pasīvi 3 770 942 21 443

Kontaktinformācija presei