Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. februar 2017

14. februar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. februar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 279,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. februar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,2 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 315,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 1.110,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,7 mia. euro til 144,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 23,2 mia. euro til 88,9 mia. euro. Onsdag den 8. februar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 31,6 mia. euro, og en ny på 29,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 495,8 mia. euro (mod 474,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,1 mia. euro til 1.768,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 10. februar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,0 mia. euro - -0,1 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 211,0 mia. euro +1,7 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,3 mia. euro +0,1 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 62,9 mia. euro +1,9 mia. euro -
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.354,2 mia. euro +16,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,6 mia. euro til 955,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.167 −272
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.418 −235
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.749 −37
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.371 1.692
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.868 −913
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.868 −913
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 584.683 −1.627
  5.1 Primære markedsoperationer 29.599 −2.046
  5.2 Langfristede markedsoperationer 554.494 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 590 419
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 81.437 1.781
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.083.937 19.921
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.768.715 20.070
  7.2 Andre værdipapirer 315.222 −149
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 0
9 Andre aktiver 234.008 862
Aktiver i alt 3.770.942 21.443
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.110.923 −440
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.451.066 12.954
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 955.270 −8.589
  2.2 Indlånsfacilitet 495.763 21.554
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.526 −1.449
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 251.966 14.459
  5.1 Offentlig forvaltning og service 144.183 13.653
  5.2 Andre forpligtelser 107.783 806
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 144.824 −6.687
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.452 −726
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.939 2.553
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.939 2.553
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 229.552 859
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.014 −78
Passiver i alt 3.770.942 21.443

Medie- og pressehenvendelser