Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 februari 2017

7 februari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 februari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 280,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 februari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 315,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 1 111,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 70,7 miljarder EUR till 130,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 69,8 miljarder EUR till 112,1 miljarder EUR. Onsdagen den 1 februari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 34 miljarder EUR och ersattes med en ny på 31,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 474,2 miljarder EUR (jämfört med 406,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,3 miljarder EUR till 1 748,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 3 februari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 209,7 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,4 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 61,0 miljarder EUR +2,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 337,3 miljarder EUR +17,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -2,8 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15 miljarder EUR till 963,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.439 −190
  2.1 Fordringar på IMF 78.653 −5
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.786 −185
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.679 −1.102
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.782 976
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.782 976
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 586.310 −2.361
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 31.645 −2.349
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 554.494 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 171 −12
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 79.656 −765
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.064.015 14.259
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.748.644 18.335
  7.2 Andra värdepapper 315.371 −4.076
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 −50
9 Övriga tillgångar 233.147 −2.036
Summa tillgångar 3.749.499 8.733
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.111.363 2.330
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.438.113 52.454
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 963.859 −15.028
  2.2 Inlåningsfacilitet 474.209 67.470
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 45 12
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.975 2.315
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 237.507 −67.693
  5.1 Offentliga sektorn 130.531 −70.721
  5.2 Övriga skulder 106.977 3.029
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 151.512 18.517
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.177 −44
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.386 −1.138
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.386 −1.138
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 228.693 1.708
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.092 284
Summa skulder 3.749.499 8.733

Kontakt för media