Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 3. februārī

2017. gada 7. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 3. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 280.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 2. februārī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 315.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 1 111.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 70.7 mljrd. euro (līdz 130.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 69.8 mljrd. euro (līdz 112.1 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 1. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 34 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 31.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 474.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 406.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.3 mljrd. euro (līdz 1 748.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 3. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 209.7 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.4 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 61.0 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 337.3 mljrd. euro +17.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 99.4 mljrd. euro –2.8 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15 mljrd. euro (līdz 963.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 439 −190
  2.1 SVF debitoru parādi 78 653 −5
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 786 −185
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 679 −1 102
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 782 976
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 782 976
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 586 310 −2 361
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 31 645 −2 349
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 554 494 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 171 −12
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 79 656 −765
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 064 015 14 259
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 748 644 18 335
  7.2 Pārējie vērtspapīri 315 371 −4 076
8 Valdības parāds euro 26 410 −50
9 Pārējie aktīvi 233 147 −2 036
Kopā aktīvi 3 749 499 8 733
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 111 363 2 330
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 438 113 52 454
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 963 859 −15 028
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 474 209 67 470
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 45 12
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 975 2 315
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 237 507 −67 693
  5.1 Saistības pret valdību 130 531 −70 721
  5.2 Pārējās saistības 106 977 3 029
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 151 512 18 517
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 177 −44
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 386 −1 138
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 386 −1 138
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 228 693 1 708
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 100 092 284
Kopā pasīvi 3 749 499 8 733

Kontaktinformācija presei