Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. veljače 2017.

7. veljače 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. veljače 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 280,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
2. veljače 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,3 mlrd. USD 0,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 4,1 mlrd. EUR na 315,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,3 mlrd. EUR na 1.111,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 70,7 mlrd. EUR na 130,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 69,8 mlrd. EUR na 112,1 mlrd. EUR. U srijedu, 1. veljače 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 34 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 31,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 474,2 mlrd. EUR (u odnosu na 406,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,3 mlrd. EUR na 1.748,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 3. veljače 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 209,7 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,4 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 61,0 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.337,3 mlrd. EUR +17,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR –2,8 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 15 mlrd. EUR na 963,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 439 −190
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 653 −5
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 786 −185
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 679 −1 102
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 782 976
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 782 976
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 586 310 −2 361
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 31 645 −2 349
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 554 494 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 171 −12
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 79 656 −765
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 064 015 14 259
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 748 644 18 335
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 315 371 −4 076
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 −50
9 Ostala imovina 233 147 −2 036
Ukupno imovina 3 749 499 8 733
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 111 363 2 330
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 438 113 52 454
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 963 859 −15 028
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 474 209 67 470
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 45 12
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 975 2 315
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 237 507 −67 693
  5.1 Opća država 130 531 −70 721
  5.2 Ostale obveze 106 977 3 029
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 151 512 18 517
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 177 −44
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 386 −1 138
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 386 −1 138
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 228 693 1 708
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 092 284
Ukupno obveze 3 749 499 8 733

Kontaktni podatci za medije