Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. februar 2017

7. februar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. februar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 280,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. februar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 4,1 mia. euro til 315,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,3 mia. euro til 1.111,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 70,7 mia. euro til 130,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 69,8 mia. euro til 112,1 mia. euro. Onsdag den 1. februar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 34 mia. euro, og en ny på 31,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 474,2 mia. euro (mod 406,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,3 mia. euro til 1.748,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 3. februar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 209,7 mia. euro +2,1 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,4 mia. euro +0,0 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 61,0 mia. euro +2,2 mia. euro -
Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor 1.337,3 mia. euro +17,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 99,4 mia. euro - -2,8 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15 mia. euro til 963,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.439 −190
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.653 −5
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.786 −185
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.679 −1.102
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.782 976
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.782 976
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 586.310 −2.361
  5.1 Primære markedsoperationer 31.645 −2.349
  5.2 Langfristede markedsoperationer 554.494 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 171 −12
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 79.656 −765
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.064.015 14.259
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.748.644 18.335
  7.2 Andre værdipapirer 315.371 −4.076
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.410 −50
9 Andre aktiver 233.147 −2.036
Aktiver i alt 3.749.499 8.733
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.111.363 2.330
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.438.113 52.454
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 963.859 −15.028
  2.2 Indlånsfacilitet 474.209 67.470
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 45 12
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.975 2.315
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 237.507 −67.693
  5.1 Offentlig forvaltning og service 130.531 −70.721
  5.2 Andre forpligtelser 106.977 3.029
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 151.512 18.517
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 9.177 −44
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.386 −1.138
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.386 −1.138
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 228.693 1.708
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 100.092 284
Passiver i alt 3.749.499 8.733

Medie- og pressehenvendelser