Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 januari 2017

24 januari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 januari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 280,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 januari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 319,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 1 110,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 39,9 miljarder EUR till 177,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 27 miljarder EUR till 154,6 miljarder EUR. Onsdagen den 18 januari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på samma belopp med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 434,3 miljarder EUR (jämfört med 461,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,7 miljarder EUR till 1 710,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 20 januari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -1,0 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 207,5 miljarder EUR +1,3 miljarder EUR -1,1 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,0 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 56,9 miljarder EUR +2,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 303,1 miljarder EUR +18,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,1 miljarder EUR till 952,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 325.717 −1.186
  2.1 Fordringar på IMF 78.678 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 247.039 −1.188
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.353 −3.365
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.981 1.463
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.981 1.463
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 588.996 −69
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.330 11
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.570 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 96 −79
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.138 3.299
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.030.431 20.079
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.710.899 20.669
  7.2 Andra värdepapper 319.531 −591
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.460 0
9 Övriga tillgångar 237.486 2.100
Summa tillgångar 3.719.624 22.321
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.110.749 −4.722
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.386.798 −9.997
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 952.359 17.051
  2.2 Inlåningsfacilitet 434.268 −27.120
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 171 72
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.670 80
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 281.767 41.540
  5.1 Offentliga sektorn 177.732 39.871
  5.2 Övriga skulder 104.036 1.668
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 133.805 −5.031
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.305 −430
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.665 −3.745
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.665 −3.745
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 226.374 4.627
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 99.808 0
Summa skulder 3.719.624 22.321

Kontakt för media