Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. januarja 2017

24. januar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. januarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 280,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. januar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 319,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,7 milijarde EUR na 1.110,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 39,9 milijarde EUR na 177,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 27 milijard EUR na 154,6 milijarde EUR. V sredo, 18. januarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v enakem znesku z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 434,3 milijarde EUR (v primerjavi s 461,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,7 milijarde EUR na 1.710,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 20. januarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - –1,0 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 207,5 milijarde EUR +1,3 milijarde EUR –1,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,0 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 56,9 milijarde EUR +2,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.303,1 milijarde EUR +18,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,1 milijarde EUR na 952,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 325.717 −1.186
  2.1 Terjatve do MDS 78.678 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 247.039 −1.188
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.353 −3.365
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.981 1.463
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.981 1.463
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 588.996 −69
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 32.330 11
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.570 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 96 −79
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 78.138 3.299
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.030.431 20.079
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.710.899 20.669
  7.2 Drugi vrednostni papirji 319.531 −591
8 Javni dolg v eurih 26.460 0
9 Druga sredstva 237.486 2.100
Skupaj sredstva 3.719.624 22.321
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.110.749 −4.722
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.386.798 −9.997
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 952.359 17.051
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 434.268 −27.120
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 171 72
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.670 80
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 281.767 41.540
  5.1 Sektor država 177.732 39.871
  5.2 Druge obveznosti 104.036 1.668
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 133.805 −5.031
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.305 −430
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.665 −3.745
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.665 −3.745
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 226.374 4.627
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 99.808 0
Skupaj obveznosti 3.719.624 22.321

Stiki za medije