Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. januáru 2017

24. januára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. januára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 280,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. januára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 319,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,7 mld. EUR na 1 110,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 39,9 mld. EUR na 177,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 27 mld. EUR na 154,6 mld. EUR. V stredu 18. januára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v rovnakom objeme so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 434,3 mld. EUR (v porovnaní so 461,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,7 mld. EUR na 1 710,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 20. januáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,3 mld. EUR -1,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 207,5 mld. EUR +1,3 mld. EUR -1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 56,9 mld. EUR +2,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 303,1 mld. EUR +18,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,1 mld. EUR na 952,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 325 717 −1 186
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 678 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 247 039 −1 188
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 353 −3 365
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 981 1 463
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 981 1 463
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 588 996 −69
  5.1 Hlavné refinančné operácie 32 330 11
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 570 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 96 −79
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 138 3 299
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 030 431 20 079
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 710 899 20 669
  7.2 Ostatné cenné papiere 319 531 −591
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 460 0
9 Ostatné aktíva 237 486 2 100
Aktíva spolu 3 719 624 22 321
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 110 749 −4 722
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 386 798 −9 997
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 952 359 17 051
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 434 268 −27 120
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 171 72
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 670 80
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 281 767 41 540
  5.1 Verejná správa 177 732 39 871
  5.2 Ostatné záväzky 104 036 1 668
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 133 805 −5 031
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 305 −430
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 665 −3 745
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 665 −3 745
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 226 374 4 627
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 99 808 0
Pasíva spolu 3 719 624 22 321

Kontakt pre médiá